Viễn thông Cà Mau tổ chức bộ máy theo quyết định số 609/QĐ-TCCB/HĐQT, ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Gồm 3 hệ: Hệ chỉ huy, Hệ tham mưu và hệ trực tiếp sản xuất. 


1. Hệ chỉ huy

Là hệ quản lý, điều hành cao nhất đối với mọi họat động của Viễn thông Cà Mau, hệ chỉ huy bao gồm:

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;


2. Hệ tham mưu

Là hệ thừa hành lệnh của Giám đốc. Quản lý, điều hành về chuyên môn nghiệp vụ và tham mưu cho Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể. Hệ tham mưu gồm 5 phòng chức năng bao gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính;      

- Phòng kinh doanh;

- Phòng Mạng và Dịch vụ;

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư;


3. Hệ trực tiếp sản xuất. Là đơn vị kinh tế trực thuộc gồm 8 trung tâm.

1 - Trung Tâm Kinh Doanh;

2 - Trung tâm viễn thông thành phố Cà Mau;

3 - Trung tâm viễn thông Năm Căn - Ngọc Hiển;

4 - Trung tâm viễn thông Thới Bình;

5- Trung tâm viễn thông U Minh;

6 - Trung tâm viễn thông Cái Nước - Phú Tân;

7 - Trung tâm Viễn thông Đầm Dơi;

8 - Trung tâm Viễn thông Trần Văn Thời;.

arrayContent_title