Vừa qua, Thị ủy Phúc Yêntổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 cho các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trực thuộc Thị ủy; báo cáo viên Thị ủy, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng thị ủy, giảng viên TTBDCT thị xã...

Đợt học tập này, các cán bộ, đảng viên được nghiên cứu 5 chuyên đề chính gồm: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sau hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 tại thị xã, các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập triển khai Nghị quyết Trung ương 6 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cho bộ. Hoàn thành trước ngày 30-3-2013.

Hà Trần 

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)