Thông báo số 15 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.Thông báo số 15 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.