Xác định trí thức là nguồn nhân lực quan trọng trong các cơ quan tỉnh, đồng thời là nguồn cán bộ có năng lực để bổ sung cho tổ chức cơ Đảng cơ quan HCSN, những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác phát triển Đảng trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các trí thức trẻ có trình độ năng lực chuyên môn được đào tạo chính quy đang công tác tại các sở, ban, ngành trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và phát triển đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, trường học; Nghị quyết số 25 Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 27 Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động triển khai tới các đơn vị HCSN; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của của mình để xây dựng Chương trình hành động sát thực, nhất là lực lượng ĐVTN có trình độ, giúp họ phát huy tối đa khả năng chuyên môn được đào tạo tham gia tích cực vào hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, tạo ra bước chuyển mới về nhận thức, tư tưởng cho quần chúng, đồng thời nâng cao vai trò của Đảng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập sâu rộng các Nghị quyết của BCH T.Ư tới 100% cán bộ, đảng viên; các đợt học Nghị quyết, các chi, Đảng bộ cơ quan đã tổ chức triển khai học tập nghiên cứu các chuyên đề tới cán bộ, đảng viên và ĐVTN. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng nguồn bổ sung cho Đảng những ĐVTN ưu tú. Chỉ tính riêng năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, Đảng ủy Khối đã kết nạp 268 đảng viên mới, trong đó trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm trên 80%; trình độ sơ cấp dưới 7%; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối 2.974 đảng viên. Về trình độ chuyên môn, trên đại học chiếm 10%; đại học, cao đẳng chiếm 80%, sơ cấp chỉ còn dưới 10%. Về độ tuổi, dưới 35 tuổi chiếm trên 55%, từ 36 - 40 tuổi trở lên chiếm 30%.

Để tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên mới trong năm 2013 và các năm tiếp theo, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng cho ĐVTN nhằm nâng cao nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị cho trí thức trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 150-250 đảng viên mới đảm bảo chất lượng; thực hiện Quy định của Ban Bí thư về “Kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng; kết nạp quần chúng vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ vào Đảng”. Đồng thời, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thông qua đó rèn luyện, thử thách, phát hiện, tạo nguồn đối tượng xem xét kết nạp vào Đảng.

 

Xuân Hùng

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)