Đảng bộ huyện Vĩnh Tường hiện có 7.693 đảng viên sinh hoạt ở 74 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 29 đảng bộ xã, thị trấn và 45 chi, đảng bộ cơ quan, 362 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng làm cho Đảng tăng thêm sức mạnh, bảo đảm tính kế thừa, sự phát triển liên tục và trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã kết nạp 56 đảng viên mới. Nhiều đảng bộ xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên như: Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng, Đảng bộ thị trấn Thổ Tang, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh… Tất cả số đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Công tác phát triển đảng viên ở  huyện Vĩnh Tường được tăng cường đã góp phần tích cực trong việc  xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh toàn diện.

Thúy Hường

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)