Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng (huyện Vĩnh Tường) hiện có 333 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ cơ sở, trong đó, có 10 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự.

Trong những năm qua, xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng làm cho Đảng tăng thêm sức mạnh, bảo đảm tính kế thừa, sự phát triển liên tục và trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ thị trấn đã coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng ở thị trấn thường xuyên quan tâm, coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, để thực hiện được chỉ tiêu, kế hoạch của Huyện uỷ giao, trên cơ sở rà soát toàn bộ đối tượng nguồn kết nạp đảng viên mới của các chi bộ, Đảng ủy Thị trấn đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu  cụ thể về phát triển đảng viên đến từng chi bộ đảng.  Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các chi bộ đảng, các đoàn thể quần chúng, tổ chức quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, chủ động, tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên, coi trọng phương châm tiêu chuẩn, chất lượng, tránh khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần và tư tưởng định kiến, hẹp hòi; coi công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng vững mạnh hàng năm. Vì vậy, những năm qua, hầu hết các cấp ủy cơ sở đã tổ chức triển khai đồng bộ từ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, trong đó, đặc biệt trú trọng đối tượng là  bộ đội  hoàn thành tốt nghĩa vụ  quân sự, xuất ngũ trở về địa phương, học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề chưa xin được việc làm, sinh hoạt tổ chức đoàn thể tại địa phương có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên để giới thiệu, bồi dưỡng cảm tình đảng, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng đến kết nạp đảng viên; tích cực chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về dân tộc, về Đảng quang vinh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các cấp ủy  đảng đã phân công đảng viên có uy tín, kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ quần chúng, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ đó, chủ động giới thiệu các đoàn viên, hội viên ưu tú để tổ chức đảng giáo dục, bồi dưỡng, xét kết nạp Đảng... Các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy cơ sở đã coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên nhằm không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 3 năm qua, từ năm 2010 đến hết năm 2012, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 40 đảng viên. Điển hình những cơ sở đảng thực hiện tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên là các chi bộ: như chi bộ 7, qua 3 năm đã phát triển được 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 26 đảng viên; chi bộ 3, qua 3 năm kết nạp 6 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 28 đảng viên… Không chỉ tăng về số lượng, Đảng uỷ thị trấn cũng rất coi trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên, thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện kỹ năng và trang bị kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên. Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng lên. Trong tổng số đảng viên mới được kết nạp, số đảng viên    nữ chiếm 65%; khu vực nông thôn chiếm hơn 52% và đều tăng so với Nghị quyết Đảng bộ thị trấn đề ra. Tất cả số đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Công tác phát triển đảng viên ở Tứ Trưng được tăng cường đã góp phần tích cực trong việc xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Thuý Hường

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)